Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego https://cabiomede.com/

Data publikacji: 5.06.2017 r.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Cabiomede – należy przez to rozumieć administratora serwisu, spółkę działającą pod firmą CABIOMEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, adres: Jasionka
  954E, 36-002 Jasionka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656435, NIP: 5170378993, REGON: 366223073;
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym https://cabiomede.com/ prowadzony Cabiomede, zajmujący się projektowaniem urządzeń specjalistycznych na podstawie
  indywidualnych potrzeb klientów, a także przeprowadzanie zaawansowanych symulacji
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep;
 4. Danych Osobowych
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 6. Usłudze– należy przez to rozumieć Usługę świadczoną przez Cabiomede, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
 7. Transakcji– należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów w ramach Serwisu.
 8. Informacji Poufnej– należy przez to rozumieć wszelkie informacje lub dane dotyczące współpracy w ramach Usługi, ujawnione pomiędzy Cabiomede a Zamawiającym(w tym na piśmie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków), zarówno
  przed jak i po dacie zawarcia umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych publicznie dostępnych, a także uprzednio dostępnych lub znanych przed drugą stronę;
 9. Strony – należy przez to rozumieć Cabiomede oraz Zamawiającego.

Postanowienia ogólne i wymogi techniczne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Usług oferowanych przez Cabiomede, jak również określa zakres praw i obowiązków Cabiomede oraz Użytkownika.
 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Cabiomede świadczy Usługi.
 3. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Cabiomede jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 5. Cabiomede ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 6. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
  1. Procesor 1000 MHz;
  2. Pamięć RAM: 512 MB;
  3. Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową
 7. Cabiomede dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 8. Cabiomede oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem
  pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia
  poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Cabiomede do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich
  zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania W takich okolicznościach. Cabiomede zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 10. Cabiomede nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego
  pośrednictwem Usług.

Rejestracja konta w serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin w procesie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Cabiomede, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Podczas Rejestracji Użytkownik zapoznanie się oraz akceptuje zapisy dotyczące poufności obejmującej aktywności w obrębie Serwisu.
 6. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 7. Procedura Rejestracji w Serwisie polega na założeniu Konta na stronie Serwisu poprzez:
  1. podanie swoich danych (Login/ e-mail oraz hasło składające się z minimum 6 znaków)
  2. otrzymanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji a następnie aktywacja Konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wskazany w treści wiadomości;
 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowy, obok adresu e-mail, podawanego w procesie Rejestracji, Użytkownik uzupełnia swój profil poprzez wskazanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy, danych firmy niezbędnych
  do wystawienia faktury VAT.
 10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznała/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. Jestem świadoma/y, że przystąpienie do korzystania z Usług Serwisu jest dobrowolne a także, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  3. Dane Osobowe umieszczone przeze mnie podczas Rejestracji, a także później uzupełniane/zmieniane są prawdziwe;
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Cabiomede (także w przyszłości) przekazanych podczas Rejestracji, a także modyfikowanych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie,
   jak również w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
  5. Jestem świadoma/y, iż wszelka korespondencja i dokumentacja dokonywana pomiędzy Stronami traktowana jest jako Informacja Poufna.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomości od Cabiomede oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  7. Zezwalam na świadczenie przez Cabiomede Usług w ramach mojego Konta w Serwisie;
  8. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

Zachowanie poufności

 1. W związku z faktem, iż Cabiomede może uzyskać dostęp do Informacji Poufnych Zamawiającego, które to informacje Zamawiający zamierza chronić, Cabiomede zobowiązuje się do:
  1. zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy,
  2. nieprzekazywania Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej
  3. podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych środków ostrożności gwarantujących należyte zabezpieczenie treści otrzymanych informacji;
  4. zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu otrzymanych Informacji Poufnych;
  5. ograniczone dostępu do Informacji Poufnych wyłącznie do pracowników, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji Usługi,
  6. zniszczenia Informacji Poufnych oraz ich kopii zostaną, bądź też zwrócenia Zamawiającemu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Cabiomede takiego żą

Ochrona Danych Osobowych

 1. W chwili Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Cabiomede, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Użytkowania za pośrednictwem Serwisu jest Cabiomede, zbiór ten podlega rejestracji
  prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Cabiomede przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Cabiomede ma prawo weryfikować Dane Osobowe przekazywane przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Zawarcie Umowy

 1. Po założeniu konta, Użytkownik przesyła do Cabiomede zapytanie dotyczące Usługi, opisując przedmiot i zakres Usługi. Z chwilą przesłania zapytania Usługa otrzymuje status „do rozpatrzenia”.
 2. W terminie …. dni Cabiomede kontaktuje się z Użytkownikiem celem uzgodnienia warunków wykonania Usługi.
 3. Kontakt między Stronami może odbywać się drogą telefoniczną bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania Regulaminu.

Rachunki i faktury VAT

Na życzenie Użytkownika, Cabiomede wystawi fakturę VAT, o ile Użytkownik poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

Postanowienia końcowe

 1. Cabiomede zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Sprzedawca wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 2. Sprzedawca może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie po zalogowaniu się na swoje Konto.
 3. Zmiana danych teleadresowych, zmiana danych Cabiomede wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Cabiomede poinformuje Użytkownika o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 3 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe
  zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
  miejscowo dla siedziby Cabiomede.
 7. Cabiomede ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.